NASTAŁY NOWE RZĄDY

NASTAŁY NOWE RZĄDY

Życzymy przede wszystkim sobie – jako wyborcy – aby nasi radni podejmowali dobre decyzje i aby panowała zgoda

Na pierwszej inaugurującej sesji Sebastian został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego. Mariusz Zgaiński jest nadal Starostą Grodziskim – był jedynym kandydatem. Jego zastępcą został Sławomir Górny.

Wszystko to działo się 20 listopada w jednej z sal budynku B Starostwa.

W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie o treści:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Miło nam napisać, że nasz redakcyjny kolega Sebastian Skrzypczak zdobył mandat radnego Powiatu Grodziskiego, a do tego zdobył największą ilość głosów z wszystkich radnych! Uzyskał 916 głosów – najwięcej w gminie Grodzisk Wlkp. Na sesji podczas tajnego głosowania Sebastian uzyskał poparcie i 16 radnych.

Nasz kolega, to 43-letni grodziszczanin. Obecnie – oprócz pisania w KL – uczy historii w Liceum Ogólnoksztcąaym w Grodzisku. Od lat aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Grodziskiej. Wcześniej byl radnym miasta i grodziskej gminy. Ma żonę doświadczenie w pracy samorządowej.

– Chciałbym, by przez 5 lat w zgodzie powiat prowadzić. Czuję się zobowiązany do ciężkiej pracy – powiedział Sebastian.

Nowy przewodniczący przejął prowadzenie obrad, a następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczącymi zostali Adam Minkowski (15 głosów „za” i 1 „przeciw”) i Piotr Stasiłowicz – dawny redaktor Kuriera lokalnego (11 głosów „za i 5 głosów „przeciw”.

Jedynym kandydatem był dotychczasowy starosta Mariusz Zgaiński, zgłoszony przez radnego Jana Grochowego. Mariusz Zgaiński to człowiek “o wyważonych poglądach i spokojnym usposobieniu”, jak przedstawił kandydata Jan Grochowy. Od 20 lat jest w Radzie Powiatu Grodziskiego, a od ośmiu lat piastuje stanowisko Starosty Grodziskiego. Tuż przed głosowaniem zapowiedział m, in. dążenie do stworzenia oddziału senioralnego, opiekuńczego w grodziskim szpitalu. Zapowiedział też polepszenie stanu dróg i chodników przy drogach powiatowych. W wyniku głosowania tajnego Mariusz Zgaiński został wybrany Starosta Grodziskim VI kadencji otrzymując 12 głosów za i 5 przeciw.

Starosta otrzymał kwiaty i gratulacje od samorządowców z gmin Powiatu Grodziskiego.

Radni przystąpili do wyboru wicestarosty. Kandydata w osobie Sławomira Górnego, zaprezentował starosta Mariusz Zgaiński. W głosowaniu tajnym kandydatura Sławomira Górnego otrzymała 12 głosów “za” i 5 głosów “przeciw”.

W dalszej części obrad radni dokonali wyboru członków Zarządu Powiatu Grodziskiego. Kandydatów zgłosił starosta. Mariusz Zgaiński zaproponował, aby  Zarząd w tej kadencji pracował w składzie pięcioosobowym. Zgłosił radnych Jana Grochowego, Ryszarda Balcerka i Piotra Kandulskiego (starosta i wicestarosta wybrani wcześniej wchodzą w skład zarządu jako jego etatowi członkowie). Przedstawieni kandydaci uzyskali wymagane poparcie. Jan Grochowy za-12 przeciw-5 , Ryszard Balcerek za-12 przeciw-5, Piotr Kandulski za-13, przeciw-4.

Radni ustalili też wysokość wynagrodzenia  starosty, które wyniesie brutto: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest  2.640,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Ustalili też sposób rozliczania wyjazdów służbowych starosty.

Na koniec radni ustalili ilość, nazwę i przedmiot działania stałych komisji Rady Powiatu. Rada jednogłośnie ustaliła, że pozostaje przy dotychczasowych nazwach i zakresach działania komisji.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna, w skład której weszli radni: Magdalena Kalemba-Borowczak, Katarzyna Kłak i Gerard Szajek.

Podczas dzisiejszej sesji “zadebiutował” nowy system transmisji i obsługi obrad. Radni głosują na tabletach, sesja jest transmitowana online, a następnie udostępniana w Internecie. Zmiany technologiczne podyktowane zostały zmianami w przepisach.

PRZPOMNIJMY, ZE 4 LATA TEMU

Postanowieniem komisarza wyborczego w Lesznie, pierwsza sesja Rady Powiatu Grodziskiego odbyła się 1 grudnia 2014 roku, o godzinie 11.00. W sali klubowej CK „Rondo” stawili się wszyscy wybrani do Rady V kadencji, czyli 17 radnych, a głównym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady na najbliższe cztery lata. Do tego czasu, posiedzeniu przewodniczyła radna Mirosława Szpot.
Zanim przystąpiono do wyboru, wszyscy radni wybrani do składu obecnej Rady złożyli ślubowanie.
Następnie Mirosława Szpot poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. W jej skład, decyzją Rady, weszli: Tadeusz Pańczak – przewodniczący oraz Sławomir Górny i Piotr Stasiłowicz. Starosta Mariusz Zgaiński zaproponował kandydaturę Doroty Jaśkowiak na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu, motywując swój wybór doświadczeniem i aktywnością kandydatki na wielu polach działalności społecznej.
Wobec braku innych propozycji, prowadząca sesję zarządziła wybory, które poprzedziło odczytanie regulaminu wyboru przewodniczącego.
Głosowanie miało charakter tajny i po wyjęciu kart do głosowania z urny, przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki – Dorota Jaśkowiak otrzymała 17 głosów  na „tak”. Nowa przewodnicząca Rady odebrała gratulacje z rąk Mariusza Zgaińskiego i Mirosławy Szpot. Sama, w krótkich słowach podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli ją radni, a także zaapelowała o współpracę wszystkich zasiadających w Radzie, dla dobra wspólnego powiatu.
Starosta grodziski zwrócił się z prośbą o rozszerzenie programu sesji o sprawozdanie Zarządu z dokonań z czterech minionych lat. Starosta w drobiazgowy sposób przybliżył zgromadzonym najważniejsze zadania i inwestycje minionej kadencji.

Więcej o tym, czym zajmuje się Dorota Jaśkowiak w życiu społecznym

W skład 17 osobowej rady wchodzi pięciu radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie Samorządowo Ludowe, Platforma Obywatelska, SLD Lewica Razem i Obywatelskie Forum Samorządowe Powiatu Grodziskiego mają po trzech radnych ze swoich list.

Członkowie obecnego Zarządu Powiatu, czyli starosta Mariusz Zgaiński (SLD), wicestarosta Antoni Kłak (FORUM) i etatowy członek Zarządu Powiatu Sławomir Górny (PO) znaleźli się w gronie osób wybranych do Rady Powiatu.

Skład Rady Powiatu Grodziskiego

Piotr Stasiłowicz, Piotr Kandulski, Sławomir Górny (PO)
Natalia Mateja, Marcin Strózyński, Marian Piotrowski, Dorota Jaśkowiak, Tadeusz Pańczak (PiS) Stefan Strażyński, Stanisław Lenart, Ryszard Balcerek – (Porozumienie) Mirosława Szpot, Mariusz Zgaiński, Jan Grochowy (SLD) Antoni Kłak, Władysław Winiarczyk, Piotr Szczepaniak (Forum)

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz