wtorek, 19 Marzec 2019

Grodzisk wlkp.

I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
Nie mieliśmy okazji pokazać jeszcze nowej Rady Miejskiej Grodziska Wielkopolskiego. Pierwszą sesję radni VIII kadencji odbyli już w listopadzie. Wtedy członkowie rady złożyli ślubowanie, by zachowując wierność Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować powierzoną funkcję dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Nowo powołana Rada dokonała również wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji został Pan Józef Gawron. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali: Danuta Grzanowska i Rafał Maluśki.
Przypomnijmy skład nowej Rady Miejskiej VIII kadencji zostali: Michał Bartkowiak, Zofia Bartkowiak, Izabela Drgas, Marcin Drgas, Anita Fabiś – Palicka, Józef Gawron, Danuta Grzanowska, Anna Koza, Rafał Maluśki, Dariusz Matuszewski, Karolina Nadobnik, Grzegorz Pełko, Sławomir Pucicki, Szymon Strugała i Rafał Szymkowiak.
W trakcie sesji, ślubowanie złożył Burmistrz Piotr Hojan. Burmistrz poinformował zebranych o mianowaniu z dniem 22 listopada 2018 roku na stanowisko zastępcy burmistrza Marcina Brudło. Radni otrzymali również projekt budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na 2019 rok.
Mirosława Kałek

PASOWANIE „ZAJĄCZKÓW”
W środę i czwartek odbywało się w Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim zostało pasowanych na przedszkolaków. Pierwszego dnia pasowano dwudziestu pięciu 3-latków z grupy „Zajaczki”. Kolejnego dnia, w czwartek pasowano dwudziestu czterech 3-latków z grupy „Misie”.
Zanim jednak nastąpił ten moment, najmłodsi zaprezentowali się w programie artystycznym przed swoimi rodzicami.
Ślubowanie ma swoją, specjalną treść, a składają je najpierw rodzice. Oto jego treść:
– Zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym darem.
Słuchać uważnie, o czym mówi.
Pamiętać, ze każdy człowiek uczy się na błędach

.
Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze.
Przytulać je często.
Cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętać, że szybko mijają
lata, kiedy jest ono małym dzieckiem.
Teraz śluby składały maluszki:
– Ubrania w szatni ukladać i na zajęciach nigdy nie przeszkadzać.
Przyrzekamy zawsze być mili, żeby inni nas lubili.
Wszystko z talerza zjadać, na pytania odpowiadać.
Śpiewać, tańczyć i rysować, chetnie się gimnastykować.
Przez rok cały, zimą i latem, być wzorowym przedszkolakiem.
Pierwszego dnia pasowania dużym ołówkiem dokonała wicedyrektor Przedszkola Gminnego Agata Jakubowska. Pamiątkowe dyplomy wręczały wychowawczynie grup, dla „Zajączków” Emilia Szymankiewicz, a „Misiom” Agnieszka Serwa. Drugiego dnia czynność pasowania kolorową kredką dokonała dyrektor Alicja Andrys.
Przedszkolacy otrzymali również słodkie upominki. Rożki ze słodyczami wręczył przewodniczący Rady Rodziców Jacek Słupiński, a czekolady najmłodszym podarował wiceburmistrz Grodziska Wielkopolskiego Marcin Brudlo.
Uroczstości zakończyły się wspólnymi, słodkimi poczęstunkami przy kawie.(MK)

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
1-go w całym kraju obywały się uroczystości upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego i okolic tłumnie zgromadzili na Starym Rynku w samo południe i przy akompaniamęcie Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego, grającej pod batutą Renaty Kubale, odśpiewali Hymn, włączając się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do Hymnu”.
Grodziszczanie otrzymali biało-czerwone kotyliony oraz publikację treści hymnu z informacjami dotyczącymi polskich i lokalnych symbol.
Następnie przy dźwiękach Orkiestry w niebo poszybowało sto biało-czerwonych balonów.
Na pamiątkę tego wydarzenia przed Ratuszem wmurowano okolicznościową płytę, pod którą umieszczono tubę z symbolicznym aktem oraz współczesnymi pamiątkami miasta.
Tuba przykryta została pamiątkową tablicą upamiętniającą 100-lecie.
Niedzielne uroczystości zakończły się mszą odprawioną w kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w intencji Ojczyzny.(MK)
Foto 1

NASTAŁY NOWE RZĄDY

Życzymy przede wszystkim sobie – jako wyborcy – aby nasi radni podejmowali dobre decyzje i aby panowała zgoda

Na pierwszej inaugurującej sesji Sebastian został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego. Mariusz Zgaiński jest nadal Starostą Grodziskim – był jedynym kandydatem. Jego zastępcą został Sławomir Górny.

Wszystko to działo się 20 listopada w jednej z sal budynku B Starostwa.

W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie o treści:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Miło nam napisać, że nasz redakcyjny kolega Sebastian Skrzypczak zdobył mandat radnego Powiatu Grodziskiego, a do tego zdobył największą ilość głosów z wszystkich radnych! Uzyskał 916 głosów – najwięcej w gminie Grodzisk Wlkp. Na sesji podczas tajnego głosowania Sebastian uzyskał poparcie i 16 radnych.

Nasz kolega, to 43-letni grodziszczanin. Obecnie – oprócz pisania w KL – uczy historii w Liceum Ogólnoksztcąaym w Grodzisku. Od lat aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Grodziskiej. Wcześniej byl radnym miasta i grodziskej gminy. Ma żonę doświadczenie w pracy samorządowej.

– Chciałbym, by przez 5 lat w zgodzie powiat prowadzić. Czuję się zobowiązany do ciężkiej pracy – powiedział Sebastian.

Nowy przewodniczący przejął prowadzenie obrad, a następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczącymi zostali Adam Minkowski (15 głosów „za” i 1 „przeciw”) i Piotr Stasiłowicz – dawny redaktor Kuriera lokalnego (11 głosów „za i 5 głosów „przeciw”.

Jedynym kandydatem był dotychczasowy starosta Mariusz Zgaiński, zgłoszony przez radnego Jana Grochowego. Mariusz Zgaiński to człowiek “o wyważonych poglądach i spokojnym usposobieniu”, jak przedstawił kandydata Jan Grochowy. Od 20 lat jest w Radzie Powiatu Grodziskiego, a od ośmiu lat piastuje stanowisko Starosty Grodziskiego. Tuż przed głosowaniem zapowiedział m, in. dążenie do stworzenia oddziału senioralnego, opiekuńczego w grodziskim szpitalu. Zapowiedział też polepszenie stanu dróg i chodników przy drogach powiatowych. W wyniku głosowania tajnego Mariusz Zgaiński został wybrany Starosta Grodziskim VI kadencji otrzymując 12 głosów za i 5 przeciw.

Starosta otrzymał kwiaty i gratulacje od samorządowców z gmin Powiatu Grodziskiego.

Radni przystąpili do wyboru wicestarosty. Kandydata w osobie Sławomira Górnego, zaprezentował starosta Mariusz Zgaiński. W głosowaniu tajnym kandydatura Sławomira Górnego otrzymała 12 głosów “za” i 5 głosów “przeciw”.

W dalszej części obrad radni dokonali wyboru członków Zarządu Powiatu Grodziskiego. Kandydatów zgłosił starosta. Mariusz Zgaiński zaproponował, aby  Zarząd w tej kadencji pracował w składzie pięcioosobowym. Zgłosił radnych Jana Grochowego, Ryszarda Balcerka i Piotra Kandulskiego (starosta i wicestarosta wybrani wcześniej wchodzą w skład zarządu jako jego etatowi członkowie). Przedstawieni kandydaci uzyskali wymagane poparcie. Jan Grochowy za-12 przeciw-5 , Ryszard Balcerek za-12 przeciw-5, Piotr Kandulski za-13, przeciw-4.

Radni ustalili też wysokość wynagrodzenia  starosty, które wyniesie brutto: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest  2.640,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Ustalili też sposób rozliczania wyjazdów służbowych starosty.

Na koniec radni ustalili ilość, nazwę i przedmiot działania stałych komisji Rady Powiatu. Rada jednogłośnie ustaliła, że pozostaje przy dotychczasowych nazwach i zakresach działania komisji.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna, w skład której weszli radni: Magdalena Kalemba-Borowczak, Katarzyna Kłak i Gerard Szajek.

Podczas dzisiejszej sesji “zadebiutował” nowy system transmisji i obsługi obrad. Radni głosują na tabletach, sesja jest transmitowana online, a następnie udostępniana w Internecie. Zmiany technologiczne podyktowane zostały zmianami w przepisach.

PRZPOMNIJMY, ZE 4 LATA TEMU

Postanowieniem komisarza wyborczego w Lesznie, pierwsza sesja Rady Powiatu Grodziskiego odbyła się 1 grudnia 2014 roku, o godzinie 11.00. W sali klubowej CK „Rondo” stawili się wszyscy wybrani do Rady V kadencji, czyli 17 radnych, a głównym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady na najbliższe cztery lata. Do tego czasu, posiedzeniu przewodniczyła radna Mirosława Szpot.
Zanim przystąpiono do wyboru, wszyscy radni wybrani do składu obecnej Rady złożyli ślubowanie.
Następnie Mirosława Szpot poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. W jej skład, decyzją Rady, weszli: Tadeusz Pańczak – przewodniczący oraz Sławomir Górny i Piotr Stasiłowicz. Starosta Mariusz Zgaiński zaproponował kandydaturę Doroty Jaśkowiak na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu, motywując swój wybór doświadczeniem i aktywnością kandydatki na wielu polach działalności społecznej.
Wobec braku innych propozycji, prowadząca sesję zarządziła wybory, które poprzedziło odczytanie regulaminu wyboru przewodniczącego.
Głosowanie miało charakter tajny i po wyjęciu kart do głosowania z urny, przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki – Dorota Jaśkowiak otrzymała 17 głosów  na „tak”. Nowa przewodnicząca Rady odebrała gratulacje z rąk Mariusza Zgaińskiego i Mirosławy Szpot. Sama, w krótkich słowach podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli ją radni, a także zaapelowała o współpracę wszystkich zasiadających w Radzie, dla dobra wspólnego powiatu.
Starosta grodziski zwrócił się z prośbą o rozszerzenie programu sesji o sprawozdanie Zarządu z dokonań z czterech minionych lat. Starosta w drobiazgowy sposób przybliżył zgromadzonym najważniejsze zadania i inwestycje minionej kadencji.

Więcej o tym, czym zajmuje się Dorota Jaśkowiak w życiu społecznym

W skład 17 osobowej rady wchodzi pięciu radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie Samorządowo Ludowe, Platforma Obywatelska, SLD Lewica Razem i Obywatelskie Forum Samorządowe Powiatu Grodziskiego mają po trzech radnych ze swoich list.

Członkowie obecnego Zarządu Powiatu, czyli starosta Mariusz Zgaiński (SLD), wicestarosta Antoni Kłak (FORUM) i etatowy członek Zarządu Powiatu Sławomir Górny (PO) znaleźli się w gronie osób wybranych do Rady Powiatu.

Skład Rady Powiatu Grodziskiego

Piotr Stasiłowicz, Piotr Kandulski, Sławomir Górny (PO)
Natalia Mateja, Marcin Strózyński, Marian Piotrowski, Dorota Jaśkowiak, Tadeusz Pańczak (PiS) Stefan Strażyński, Stanisław Lenart, Ryszard Balcerek – (Porozumienie) Mirosława Szpot, Mariusz Zgaiński, Jan Grochowy (SLD) Antoni Kłak, Władysław Winiarczyk, Piotr Szczepaniak (Forum)

 

Zabawy andrzejkowe z wrózbami

Choć przyszłość możemy przepowiadać sobie przez okrągły rok, wróżby andrzejkowe mają wyjątkową moc. Przelewanie wosku, przekładanie butów, rzucanie skórek z jabłek – tak zazwyczaj wygląda wróżenie na Andrzeja. Bywają jednak także nietypowe andrzejkowe wróżby, które zaangażują wszystkich!
W Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w podgrodziskim Ptaszkowie bawiono się już na andrzejkowej zabawie. Zorganizowało ją Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Grodzisku Wielkopolskim.
Udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób. Przybyli ludzie ze Słocina, Kąkolewa, Rojewa, Albertowska, Czarnej Wsi, Sworzyc, Zdroju, Grodziska i miejscowi z Ptaszkowa.
Przybyłych powitała prezes Stowarzyszenia Dorota Momot. On tez życzyła wszystkim dobrej zabawy.
Organizatorzy przygotowali wróżby andrzejkowe. Za symboliczną kwotę można było wylosować kartkę z przeslaniem i numerem ufundowanej nagrody.
Do wygrania były obrazy wykonane przez artystów malarzy podczas pleneru malarskiego, czajnik bezprzewodowy, książki, perfumy, maskotki, a także domowe konfitury wykonane przez członkinie Kół Gospodyń. Gospodarze dołożyli worek cebuli, worek ziemniaków i worek orzechów.
Były również upominki i życzenia dla byłych solenizantek Kobiet Aktywnych., czyli dla pani Doroty Momot, dla pani sołtys Ptaszkowa Mieczysławy Woźnej, dla Doroty Kempy i Małgorzaty Dziurli.
Solenizantki w podziękowaniu za pamięć i upominek upiekły domowe ciasta.
O oprawę muzyczna zadbał zespól muzyczny „Taryfa Nocna”, który serwował hity muzyczne, zachęcając uczestników do tańa na parkiecie.
Mirosława Kałek
g-andrzej 1
Uczestników wita pani prezes Stowarzyszenia Dorota Momot
g-andrzej 2
Upominki wręczył Mirosław Sanok – prezes Kółka Rolniczego w Grodzisku Wlkp.
g-andrzej 3 i 4
Uczestnicy Balu Andrzejkowego w andrzejkowych maskach

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

W środę, 14 listopada br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w ramach realizacji projektu 100 LAT POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO odbył się Turniej Jednego Wiersza poświęcony 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego Hanna Mańkowska. Konkurs odbywał się
w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe. Podczas turnieju uczniowie lub jeśli takie było życzenie autora wiersza recytator Edward Malczak prezentowali swoje wiersze, które oceniała Komisja Konkursowa: Jadwiga Łacheta, Anna Koza, Beata Czechowska i Dorota Adam. W przerwie, podczas obrad jury czas umilała młodzież liceum ( Ada Hohm, Joanna Skrzypczak, Adrianna Nowaczyk, Rafał Stachowiak, Laura Napierała), która zaśpiewała piosenki wykonywane w specjalnie przygotowanym na obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawieniu.
Po występie młodzieży komisja konkursowa ogłosiła wyniki.
FINALISTAMI W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ZOSTALI:
I miejsce Wiktoria Piotrowiak „Ma kochana Polsko”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim; II miejsce Sofia Gemuse „Co to znaczy niepodległość”, Szkoła Podstawowa nr 1, a III miejsce Klaudia Wlekła „Byli tacy ludzie”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim ( gimnazjum).
WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁA Maria Kucharczak „Niepodległa Polska”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim.
FINALISTAMI W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZOSTALI: I miejsce Adrianna Nowaczyk „Czy widzisz” kl. 2b; II miejsce Dagmara Rupa „Cenzura myśli” kl. 1b i III miejsce Norbert Gryczyński „Niepodległość” – wszyscy z Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim kl. 1d.(r)

Dary jesieni z Kurowa
Mieszkancy podgrodziskiego Kurowa spotkali się na corocznym spotkaniu integracyjnym nazywanym „Dary jesieni”.
Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało potrawy oraz dekoracje z tego, co jesień nam przynosi.
Gościem wydarzenia był poprzedni burmistrz Grodziska Henryk Szymański.
W trakcie spotkania mieszkańcy Kurowa podsumowali 16 lat współpracy z Henrykiem Szymańskim, który został radnym sejmiku wojewódzkiego.
Podziękowali za współpracę i wsparcie okazywane przez wszystkie lata pełnienia funkcji.
Nie zabrakło ciepłych słów ze strony pana Henryka skierowanej do Koła Gospodyń Wiejskich I do Rady Sołeckiej. Sołtysem wioski Kurowojest Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska.(r)

Weronika Kandulska wystrzela I miejsce
Liga strzelecka podsumowała
Mijający rok. 7 listopada w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się podsumowanie Ligi, która nosi nazwę „Memoriału ppłk. Jana Gnusa”.
Rywalizacja składała się z czterech kolejek, podczas których zawodnicy dwukrotnie strzelali z karabinka sportowego kbks oraz dwukrotnie z karabinu centralnego zapłonu.
Rewelacyjnie spisała się uczennica grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego Weronika Kandulska, która indywidualnie zdobyła I miejsce w rywalizacji o ,,Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego” oraz III miejsce w rywalizacji o ,,Puchar Starosty Grodziskiego”. Drużyna „Słowaka’ zajęła VII miejsce.
Coroczne podsumowanie „Ligi strzeleckiej”, organizowanej przez grodziski Klub Oficerów Rezerwy LOK, odbywa się w listopadzie. Zawsze przybywają członkowie Klubu, zawodnicy Ligi oraz goście. W tym roku zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli m.in. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Prezes Grodziskiego Klubu Strzeleckiego GRYF Łukasz Roszak.(GraS)

Niekonwencjonalny sposób pokazania 100-lecia Niepodległej
W piątek, 9 listopada w Grodziskiej Hali Sportowej młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego zaprezentowała spektakl ,,100 lat Niepodległej’’.
Wielka historia Polski została przedstawiona w dość niekonwencjonaln

y sposób, bo z perspektywy zwykłych ludzi. Młodzież z humorem, ale też z należytą powagą przedstawiła scenki z dziesięcioleci niepodległościowego stulecia Polski.
Widzowie mogli zobaczyć, między innymi wspomnienia z polskich festiwali, prywatek, kolejkowe zmagania Polaków, a także wspomnienia z lat wojny i stanu wojennego.
Scenki dopełniały piosenki polskich artystów między innymi: Maryli Rodowicz, Anny German, Grzegorza Ciechowskiego, Grażyny Łobaszewskiej, a także wersje instrumentalne piosenek wojennych i czasu PRL-u.
W przedstawieniu udział wzięli: Sandra Bernard, Milena Betchert, Mikołaj Chorąziak, Natalia Dalaszyńska, Daria Gronostaj, Gabriela Groszczyk, Emilia Grys, Norbret Gryczyński, Rozalia Kurek, Edward Malczak Weronika Nejczyk, Marta Sikorska, Karina Szymczak, Joanna Skrzypczak, Krystian Stasik i Tobiasz Waszkowiak.
Piosenki i utwory muzyczne wykonali: Ada Hohm, Konstanty Kinecki, Rozalia Kurek, Ada Nowaczyk, Laura Napierała, Joanna Skrzypczak i Rafał Stachowiak.
Nad całością techniczną czuwał Fryderyk Bucki.(GraS)

Wdzięczności w naszych sercach i umysłach, czyli literackie nagrody dla uczniów
10 listopada w sobotni wieczór w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w konkursie literackim pod tytułem „Pomnik wdzięczności w naszych sercach i umysłach”.
Trzyosobowa delegacja ze „Słowaka”, pod opieką Tatiany Borowskiej udała się na ogłoszenie wyników, było to podczas uroczystego VIII Koncertu Niepodległościowego.
Do konkursu zostało zgłoszonych 651 prac z 70 szkół z całej Wielkopolski.
W kategorii szkół ponadpodstawowych wręczono 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia specjalne za wiersze, w tym, aż dwie przyznane właśnie uczniom grodziskiej szkoły – Dagmarze Rupie z klasy Ib i Norbertowi Gryczyńskiemu z klasy Id oraz jedno wyróżnienie za opowiadanie – dla Wiktorii Zając z klasy Ia.
Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a były to tablet, pendrive.(GraS)